Wykluczenie społeczne

"Wykluczenie społeczne oddziałuje negatywnie na jakość kapitału ludzkiego, ogranicza aktywność,przedsiębiorczość, innowacyjność, ale też podnosi koszty utrzymania państwa"

Miło nam zachęcić Państwa do zapoznania się z nowym, interesującym artykułem naukowym pt; ” WYKLUCZENIE EDUKACYJNE JAKO JEDNO Z ZAGROŻEŃ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NIELETNICH Z MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH”.

Artykuł wypełnia sporą, jak na problematykę przestrzeń badawczą poruszając kwestie wykluczenia społecznego , realnych szans edukacyjnych czy mówiąc wprost postępującej podkastowości grup młodzieży; “Aspiracje edukacyjne są wypadkową kapitału kulturowego, jaki posiadamy za sprawą pochodzenia rodzinnego. Szkoła nie może w pełni zrównoważyć wpływu wywieranego przez dom rodzinny na jednostkę, a co za tym idzie na jej osiągnięcia i karierę edukacyjną“. Ponad to autor zaznacza rzecz wydaje się znaną ale niepoprawną, jak się to mawia politycznie; “Z badań wynika,że status społeczny jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie (Warzywoda-Kruszyńska, 2011; Górniak, 2007, s. 15). Wykształcenie dzieci oraz ich pozycja społeczna w dużym stopniu są determinowane przez kwalifikacje i zawód rodziców”. Nota bene takie dziedziczenie pozycji społecznej jest charakterystyczne dla społeczeństw pogrupowanych w kasty do których nie zalicza się Polski, chyba, że autorki w/w konkluzji maja rację. Jeśli po tych kilku urywkach artykułu zaciekawiliśmy Państwa jego treścią to czym prędzej odsyłamy do całości.

Zobacz artykuł

Mirosław Mielczarek – ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 14(50), numer 3 – 2022 DOI: https://doi.org/10.18290/rped22143.

Autorem publikacji jest p. dr Mirosław Mielczarek,, który współpracuje z nasza placówką od blisko dziesięciu lat. Choć same badania publikowane w artykule dotyczą młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, problem poruszany przez autora nie dotyczy, li tylko tego środowiska. Samo zaś pojęcie wykluczenia społecznego/edukacyjnego wiąże się z innymi, brzmiącym bardziej dobitnie, pojęciami, mianowicie, jak pisze autor ” Termin „wykluczenie społeczne” zyskał na popularności na przełomie ostatniej dekady. Zastąpił wcześniejsze konstrukty pojęciowe „ubóstwa” i „podklasy”. Aby uzmysłowić czytelnikowi wagę problemu autor podkreśla “Należy (wykluczenie edukacyjne)… uznać za problem natury społecznej, gdyż niewątpliwie stanowi swoiste zagrożenie dla wartości, norm społecznych, ogólnego porządku społecznego, reguł instytucjonalnych, a w skrajnych przypadkach jest groźne dla trwania społeczeństwa jako takiego”.

Polecamy także inne artykuły tego autorstwa. Postaramy się je wszystkie Państwu udostępniać.

Zobacz artykuł autorstwa dr hab. D. Kukla, dr M. Mielczarek, pt;

Konstruowanie własnej kariery zawodowej przez studentów pedagogiki

Wnioski z badań są bardzo ciekawe także z punktu widzenia wszystkich, którzy chcą studiować. Otóż jak wynika z artykułu wniosek główny można zamknąć cytując jedno zdanie ze streszczenia; “…niektórzy studenci pedagogiki łączyli swoją karierę zawodową z pracą nauczyciela/pedagoga”. Przestawiając nieco nacisk logiczny można sparafrazować je tak; są studenci pedagogiki którzy nie wiążą swojej kariery zawodowej z pedagogiką. Zapraszamy do lektury.

Skip to content