Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje to szeroko pojęta profilaktyka zachowań niebezpiecznych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Tematyka takiej profilaktyki jest bardzo różna. Ważne by poruszała zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szczególnie, gdy ta znajduje się poza kręgiem rodzinnym, będąc poza domem. W sukurs tematyce przemocy seksualnej Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (urząd ma w logo skrót liter PKDP) na swojej stronie internetowej zamieszcza propozycje zajęć pt „Bezpieczne kręgi”. Są to gotowe materiały profilaktyczne w formie scenariusza zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku 6 -10 lat. ZOBACZ

Scenariusz zajęć jest skierowany przede wszystkim do wykorzystania przez placówki sprawujące opiekę zinstytucjonalizowaną. Jednak po małych modyfikacjach można go zaadoptować do rozmów rodziców z dziećmi w domu. Zachęcamy także do tego.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 29 września 2019. W skład Komisji wchodzi 7 osób. Trzech członków komisji powołuje Sejm, jednego Senat, po jednym: prezydent, premier i rzecznik praw dziecka Komisja działa w pełnym składzie od lipca 2020r.

Zadaniem komisji jest.:

  • wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  • zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (nazwanego w ustawie „przestępstwem pedofilii”),
  • sporządzanie co roku jawnego raportu z działalności zawierającego „wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania, a także podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć
  • powiadamianie o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu „przestępstwa pedofilii”,
  • identyfikowanie zaniedbań i zaniechań w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych,
  • prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej[6].
Wizualizacja obszarów poruszanych na zajęciach pt. „Bezpieczne kręgi”. Opracowano na podstawie www.pkdp.gov.pl oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Skip to content